alt
alt
Beijing
alt
Art at Site 	www.beijingart.info	Frank	Yushan, Cao Chunsheng, Zhong Songhe, Wang Keqing	Mao Zedong
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Ye Yushan, Cao Chunsheng, Zhong Songhe, Wang Keqing

Mao Zedong

1978
Tiananmen Square
Website
www.faculty.washington.edu:
Mao Zedong
Collaborating artists:
Ye Yushan, Cao Chunsheng, Zhong Songhe, Wang Keqing, Bai Lansheng, Sun Jiabin: tapestry in background
Huang Yong Yu; marble carving
Chairman Mao Memorial Hall, Tiananmen Square, Beijing,
1978.